Samburu South Airport, Samburu South, Kenya (UAS, HKSB)