White Mountain Airport, White Mountain, United States (WMO, PAWM)