Zhongwei Shapotou Airport, Zhongwei, China (ZHY, ZLZW)